Pišite nam

Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

 

komercialna podjetja

Jan Plaček

s sedežem na naslovu Okružní 361/14, 747 18, Píšt', Češka republika

identifikacijska številka: 03725341

Davčna številka: CZ9701175913

info@momanio.si 

vpisan v trgovinski register, ki se vodi v Hlucinu
za prodajo blaga prek spletne trgovine na spletnem naslovu www.momanio.si

 

 1. UVODNE DOLOČBE
  • Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju "Splošni pogoji poslovanja") podjetja Jan Plaček, s sedežem na naslovu Okružní 361/ 14, 747 18 Píšt', identifikacijska številka: 03725341, vpisanega v trgovinski register v Hlučínu (v nadaljevanju "prodajalec"), urejajo v skladu z določbami prvega odstavka § 1751 Zakona št. 89/2012 Zb, Civilni zakonik, z vsemi spremembami (v nadaljevanju: Civilni zakonik), medsebojne pravice in obveznosti strank, ki nastanejo v zvezi z ali na podlagi kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju: Kupoprodajna pogodba), sklenjene med prodajalcem in drugo fizično osebo (v nadaljevanju: Kupec) prek spletne trgovine prodajalca. Spletno trgovino upravlja prodajalec na spletnem mestu, ki se nahaja na naslovu www.momanio.si (v nadaljnjem besedilu: spletno mesto), prek vmesnika spletnega mesta (v nadaljnjem besedilu: spletni vmesnik trgovine).Pogoji se ne uporabljajo v primerih, ko je oseba, ki namerava kupiti blago pri prodajalcu, pravna oseba ali oseba, ki deluje pri naročanju blaga v okviru svoje poslovne dejavnosti ali v okviru samostojnega opravljanja svojega poklica.
  • Določbe, ki odstopajo od pogojev, se lahko dogovorijo v kupoprodajni pogodbi. Odstopajoče določbe v kupoprodajni pogodbi imajo prednost pred določbami splošnih pogojev.
  • Določbe splošnih pogojev so sestavni del kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba in splošni pogoji so sestavljeni v češkem jeziku. Kupoprodajna pogodba se lahko sklene v češkem jeziku.
  • Prodajalec lahko spremeni ali dopolni besedilo teh pogojev. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki so nastale v času veljavnosti prejšnje različice pogojev.
 2. UPORABNIŠKI RAČUN
  • Na podlagi kupčeve registracije na spletnem mestu lahko kupec dostopa do uporabniškega vmesnika. Kupec lahko v svojem uporabniškem vmesniku naroči blago (v nadaljevanju "uporabniški račun"). Če spletni vmesnik trgovine to omogoča, lahko kupec naroči blago tudi brez registracije neposredno iz spletnega vmesnika trgovine.
  • Ob registraciji na spletnem mestu in pri naročanju blaga mora kupec navesti pravilne in resnične podatke. Kupec je dolžan posodobiti podatke, ki jih je navedel v uporabniškem računu, če pride do kakršne koli spremembe. Prodajalec šteje, da so podatki, ki jih kupec navede v uporabniškem računu in pri naročanju blaga, pravilni.
  • Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan ohraniti zaupnost podatkov, ki jih potrebuje za dostop do svojega uporabniškega računa.
  • Kupec tretjim osebam ne sme dovoliti uporabe uporabniškega računa.
  • Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, zlasti če kupec uporabniškega računa ne uporablja več kot eno leto ali če kupec krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe (vključno s pogoji).
  • Kupec se zaveda, da uporabniški račun morda ne bo na voljo neprekinjeno, zlasti zaradi potrebnega vzdrževanja prodajalčeve strojne in programske opreme ali potrebnega vzdrževanja strojne in programske opreme tretjih oseb.
 3. SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE
  • Vse predstavitve blaga, ki so objavljene v spletnem vmesniku trgovine, so informativne in prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne pogodbe v zvezi s tem blagom. Člen 1732(2) civilnega zakonika se ne uporablja.
  • Spletni vmesnik trgovine vsebuje informacije o blagu, vključno s cenami posameznega blaga in stroški vračila blaga, če ga ni mogoče vrniti po običajni pošti. Cene blaga vključujejo davek na dodano vrednost in vse povezane stroške. Cene blaga veljajo, dokler so prikazane v spletnem vmesniku trgovine. Cene blaga se ne prilagajajo osebnosti kupca na podlagi avtomatiziranega odločanja. Ta določba ne omejuje možnosti prodajalca, da sklene kupoprodajno pogodbo pod individualno dogovorjenimi pogoji.
  • Spletni vmesnik trgovine vsebuje tudi informacije o stroških, povezanih z embalažo in dostavo blaga, ter načinu in času dostave blaga. Podatki o stroških, povezanih z embalažo in dostavo blaga, ki so navedeni v spletnem vmesniku trgovine, veljajo samo v primerih, ko se blago dostavi znotraj Češke republike. Če prodajalec ponuja brezplačno dobavo blaga, je pravica kupca do brezplačne dobave blaga pogojena s plačilom najnižje skupne nakupne cene blaga, ki ga je treba dostaviti, v znesku, določenem v spletnem vmesniku trgovine. Če kupec delno odstopi od kupoprodajne pogodbe in skupna kupnina blaga, za katero kupec ni odstopil od kupoprodajne pogodbe, ne dosega minimalnega zneska, potrebnega za pravico do brezplačnega prevoza blaga po prejšnjem stavku, kupčeva pravica do brezplačnega prevoza blaga preneha, kupec pa je dolžan prodajalcu plačati prevoz blaga.
  • Za naročilo blaga kupec izpolni obrazec za naročilo v spletnem vmesniku trgovine. Obrazec za naročilo vsebuje zlasti informacije o:
   • naročeno blago (naročeno blago kupec "vstavi" v elektronsko nakupovalno košarico spletnega vmesnika trgovine),
   • način plačila nakupne cene blaga, podrobnosti o zahtevanem načinu dostave naročenega blaga in
   • informacije o stroških, povezanih z dostavo blaga (v nadaljnjem besedilu skupaj imenovano "naročilo").
  • Preden kupec pošlje naročilo prodajalcu, lahko preveri in spremeni vhodne podatke, ki jih je vnesel v naročilo, tudi glede kupčeve zmožnosti odkrivanja in popravljanja napak, ki nastanejo pri vnosu podatkov v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb "Potrdi nakup". Prodajalec meni, da so podatki, navedeni v naročilu, pravilni. Prodajalec kupcu potrdi prejem naročila takoj po prejemu po elektronski pošti na elektronski naslov kupca, ki je naveden v uporabniškem računu ali v naročilu (v nadaljevanju "elektronski naslov kupca").
  • Glede na naravo naročila (količina blaga, znesek kupnine, predvideni stroški dostave) ima prodajalec vedno pravico od kupca zahtevati dodatno potrditev naročila (na primer pisno ali po telefonu).
  • Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem se vzpostavi z vročitvijo sprejema naročila (akcept), ki ga prodajalec pošlje kupcu po elektronski pošti na kupčev elektronski naslov.
  • Kupec se strinja, da se pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe uporabljajo sredstva komunikacije na daljavo. Stroške, ki jih ima kupec z uporabo sredstev za komunikacijo na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), krije kupec, brez razlike od osnovne tarife.
 4. CENA BLAGA IN PLAČILNI POGOJI
  • Kupec lahko ceno blaga in vse stroške, povezane z dobavo blaga po kupoprodajni pogodbi, plača prodajalcu na naslednje načine:

z gotovino ob dostavi na kraju, ki ga kupec navede v naročilu;

brezgotovinsko prek plačilnega sistema Gopay;

 brezgotovinsko s kreditno kartico;

 v gotovini ali s kreditno kartico ob osebnem prevzemu v uradu za pošiljke;

 • Kupec je dolžan prodajalcu skupaj z nakupno ceno plačati tudi stroške, povezane s pakiranjem in dostavo blaga, v dogovorjenem znesku. Če ni izrecno navedeno drugače, nakupna cena vključuje tudi stroške, povezane z dostavo blaga.
 • Prodajalec od kupca ne zahteva pologa ali drugega podobnega plačila. To ne posega v določbe člena 4.6 Splošnih pogojev glede obveznosti plačila kupnine za blago vnaprej.
 • V primeru plačila z gotovino, ob dostavi ali v odpremnem uradu je nakupna cena plačljiva ob prevzemu blaga. V primeru brezgotovinskega plačila je treba kupnino plačati v 7 dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
 • V primeru negotovinskega plačila je kupec dolžan plačati nakupno ceno blaga skupaj z variabilnim simbolom plačila. V primeru negotovinskega plačila je kupčeva obveznost plačila kupnine izpolnjena, ko je zadevni znesek nakazan na prodajalčev račun.
 • Prodajalec ima pravico, zlasti če kupec ne potrdi naročila (člen 6), zahtevati plačilo celotne kupnine, preden kupcu pošlje blago. Člen 2119(1) civilnega zakonika se ne uporablja.
 • Morebitnih popustov na ceno blaga, ki jih prodajalec odobri kupcu, ni mogoče kombinirati.
 • Če je to v poslovnem razmerju običajno ali če tako določajo splošno veljavni pravni predpisi, prodajalec kupcu za plačila po kupoprodajni pogodbi izda davčni dokument - račun. Prodajalec je plačnik davka na dodano vrednost. Prodajalec kupcu po plačilu cene blaga izda davčni dokument - račun in ga pošlje v elektronski obliki na elektronski naslov kupca.
 1. ODSTOP OD KUPOPRODAJNE POGODBE
  • Kupec se zaveda, da v skladu z določbami člena 1837 civilnega zakonika ni mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe za dobavo, med drugim:
   • blago, izdelano po kupčevih zahtevah ali prilagojeno njegovim osebnim potrebam,
   • hitro pokvarljivo blago ali blago s kratkim rokom trajanja ter blago, ki je zaradi svoje narave po dobavi nepovratno pomešano z drugim blagom,
   • blago v zaprti embalaži, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračilo, potem ko ga je kupec razbil, in 
   • avdio ali video posnetek ali računalniški program v zapečateni embalaži, če jo je kupec razbil.
  • Če ne gre za primer iz člena 1 Splošnih pogojev ali v katerem koli drugem primeru, v katerem ni mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe, ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe v štirinajstih (14) dneh od datuma, ko kupec ali tretja oseba, ki jo določi kupec in ni prevoznik, prevzame blago, ali:
   • zadnji kos blaga, če kupec v okviru enega naročila naroči več kosov blaga, ki so dostavljeni ločeno,
   • zadnja postavka ali del dobave blaga, ki je sestavljena iz več postavk ali delov, ali
   • prva dobava blaga, če pogodba predvideva redno dobavo blaga v dogovorjenem časovnem obdobju.
  • Odstop od kupoprodajne pogodbe je treba prodajalcu poslati v roku, določenem v 2. členu splošnih pogojev Za odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec uporabi vzorčni obrazec prodajalca, ki je priloga splošnih pogojev. Kupec lahko odstop od kupoprodajne pogodbe med drugim pošlje na prodajalčev poslovni naslov ali na prodajalčev elektronski naslov info@momanio.si.
  • V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe se kupoprodajna pogodba razveljavi od samega začetka. Kupec mora blago poslati ali izročiti nazaj prodajalcu brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v štirinajstih (14) dneh po odstopu od pogodbe, razen če je prodajalec ponudil, da blago prevzame sam. Rok iz prejšnjega stavka se ohrani, če kupec blago pošlje pred iztekom roka. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, nosi stroške vračila blaga prodajalcu, tudi če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po običajni poštni poti.
  • V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe v skladu s členom 5.2 Splošnih pogojev prodajalec vrne sredstva, prejeta od kupca, v štirinajstih (14) dneh po odstopu kupca od kupoprodajne pogodbe na enak način, kot jih je prodajalec prejel od kupca. Prodajalec ima tudi pravico do vračila izpolnitve, ki jo zagotovi kupec, že ob vrnitvi blaga s strani kupca ali na drug način, če se kupec s tem strinja in če kupcu ne nastanejo dodatni stroški. Če kupec odstopi od prodajne pogodbe, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti prejetih sredstev, preden prodajalec prejme blago ali kupec dokaže, da je blago poslal nazaj, kar nastopi prej.
  • Prodajalec ima pravico enostransko pobotati zahtevek za plačilo škode na blagu s kupčevim zahtevkom za povračilo kupnine.
  • V primerih, ko ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe v skladu z določbami prvega odstavka člena 1829 civilnega zakonika, ima tudi prodajalec pravico kadar koli odstopiti od kupoprodajne pogodbe, dokler kupec ne prevzame blaga. V tem primeru prodajalec kupcu brez nepotrebnega odlašanja vrne kupnino z gotovino na račun, ki ga določi kupec.
  • Če se kupcu skupaj z blagom izroči darilo, se darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklene pod pogojem, da če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, darilna pogodba v zvezi s takim darilom preneha veljati, kupec pa mora prodajalcu vrniti darilo skupaj z blagom.
 2. PREVOZ IN DOSTAVA BLAGA
  • Če je način prevoza dogovorjen na podlagi posebne zahteve kupca, nosi tveganje in vse dodatne stroške, povezane s tem načinom prevoza, kupec.
  • Če je prodajalec po kupoprodajni pogodbi dolžan dostaviti blago na kraj, ki ga je kupec navedel v naročilu, je kupec dolžan prevzeti blago ob dobavi.
  • Če je zaradi razlogov na strani kupca treba blago dostaviti večkrat ali na drugačen način, kot je določeno v naročilu, je kupec dolžan plačati stroške, povezane s ponovno dostavo blaga, ali stroške, povezane z drugačnim načinom dostave.
  • Kupec je dolžan ob prevzemu blaga od prevoznika preveriti celovitost embalaže blaga in v primeru kakršnih koli napak o tem takoj obvestiti prevoznika. V primeru kršitve embalaže, ki kaže na nepooblaščen vdor v pošiljko, kupec ne sme prevzeti pošiljke od prevoznika. To ne posega v pravice kupca iz naslova odgovornosti za napake na blagu in druge pravice kupca, ki izhajajo iz splošno veljavnih pravnih predpisov.
  • Druge pravice in obveznosti strank pri prevozu blaga lahko urejajo prodajalčevi posebni dobavni pogoji, če jih prodajalec izda.
 3. PRAVICE IZ NEPRAVILNE IZVEDBE
  • Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s pravicami, ki izhajajo iz nepravilne izpolnitve, urejajo ustrezni splošno veljavni pravni predpisi (zlasti določbe členov 1914 do 1925, členov 2099 do 2117 in členov 2161 do 2174b civilnega zakonika ter zakon št. 634/1992 Coll., o varstvu potrošnikov, s spremembami).
  • Če je predmet nakupa opredmetena premičnina, ki je povezana z digitalno vsebino ali storitvijo digitalnih vsebin tako, da brez njih ne bi mogla opravljati svojih funkcij (v nadaljnjem besedilu: digitalni predmet), se določbe o odgovornosti prodajalca za napake uporabljajo tudi za zagotavljanje digitalne vsebine ali storitve digitalnih vsebin, tudi če jo zagotavlja tretja oseba. To ne velja, če je iz vsebine prodajne pogodbe in narave predmeta jasno razvidno, da so zagotovljeni ločeno.
  • Prodajalec odgovarja kupcu, da je predmet ob prevzemu brez napak. Prodajalec je kupcu odgovoren zlasti za to, da izdelek:
   • ustreza dogovorjenemu opisu, vrsti in količini ter kakovosti, funkcionalnosti, združljivosti, interoperabilnosti in drugim dogovorjenim značilnostim,
   • je primerna za namen, za katerega jo kupec potrebuje in s katerim se je prodajalec strinjal, in
   • je dobavljen z dogovorjeno dodatno opremo in navodili za uporabo, vključno z navodili za montažo ali namestitev.
  • Prodajalec odgovarja kupcu, da poleg dogovorjenih lastnosti:
   • je predmet primeren za namen, za katerega se običajno uporablja, vključno z upoštevanjem pravic tretjih oseb, zakonodaje, tehničnih standardov ali kodeksov ravnanja v industriji, če tehnični standardi ne obstajajo,
   • predmet po količini, kakovosti in drugih lastnostih, vključno s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, ustreza običajnim lastnostim predmetov iste vrste, ki jih kupec lahko razumno pričakuje, tudi ob upoštevanju javnih izjav prodajalca ali druge osebe v isti pogodbeni verigi, zlasti z oglaševanjem ali označevanjem, razen če prodajalec dokaže, da z njimi ni bil seznanjen ali da so bile ob sklenitvi prodajne pogodbe spremenjene na način, ki je vsaj primerljiv s tistim, na katerega so bile dane, ali da niso mogle vplivati na odločitev o nakupu,
   • predmet je dobavljen z dodatki, vključno z embalažo, navodili za montažo in drugimi navodili za uporabo, ki jih kupec lahko razumno pričakuje; in
   • predmet po kakovosti ali izdelavi ustreza vzorcu ali primerku, ki ga je prodajalec predložil kupcu pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe.
  • Določbe 4. člena Splošnih pogojev se ne uporabljajo, če je prodajalec pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe izrecno obvestil kupca, da se določena lastnost predmeta razlikuje, in se je kupec ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe s tem izrecno strinjal.
  • Prodajalec je kupcu odgovoren tudi za vsako napako, ki je posledica nepravilne montaže ali namestitve, ki jo je opravil prodajalec ali je bila opravljena na njegovo odgovornost v skladu s kupoprodajno pogodbo. To velja tudi, če je montažo ali namestitev opravil kupec in je napaka posledica pomanjkljivih navodil prodajalca ali ponudnika digitalne vsebine ali storitve digitalne vsebine, če ima predmet digitalne značilnosti.
  • Če se napaka pokaže v enem letu po prejemu, se šteje, da je bil izdelek pokvarjen že ob prejemu, razen če narava izdelka ali napake to izključuje. Ta rok ne teče za čas, ko kupec ne more uporabljati predmeta, če je upravičeno reklamiral napako.
  • Če je predmet nakupa predmet z digitalnimi lastnostmi, prodajalec zagotovi, da se kupcu zagotovijo dogovorjene posodobitve digitalnih vsebin ali storitev digitalnih vsebin. Poleg dogovorjenih posodobitev prodajalec zagotovi, da so kupcu po prejemu zagotovljene posodobitve, ki so potrebne, da izdelek ohrani lastnosti iz členov 3 in 7.4 Splošnih pogojev, in da je kupec obveščen o njihovi razpoložljivosti.
   • za obdobje dveh let, če naj bi se digitalna vsebina ali storitev digitalne vsebine po pogodbi o nakupu zagotavljala neprekinjeno v določenem obdobju, in za celotno obdobje, če je zagotavljanje dogovorjeno za obdobje, daljše od dveh let,
   • tako dolgo, kot lahko kupec razumno pričakuje, če se digitalna vsebina ali storitev digitalnih vsebin zagotovi enkratno na podlagi prodajne pogodbe; to se oceni glede na vrsto in namen predmeta, naravo digitalne vsebine ali storitve digitalnih vsebin ter ob upoštevanju okoliščin v času sklenitve prodajne pogodbe in narave obveznosti.
  • Določbe 8. člena Splošnih pogojev se ne uporabljajo, če je prodajalec pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe izrecno obvestil kupca, da posodobitve ne bodo zagotovljene, in se je kupec ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe s tem izrecno strinjal.
  • Če kupec v razumnem roku ne opravi posodobitve, nima nobenih pravic iz napake, ki je nastala le zaradi opustitve posodobitve. To ne velja, če kupec ni bil opozorjen na posodobitev ali na posledice, če posodobitve ne izvede, ali če posodobitve ni izvedel ali je ni izvedel pravilno zaradi napake v navodilih. Če se digitalna vsebina ali storitev digitalnih vsebin po kupoprodajni pogodbi zagotavlja neprekinjeno v določenem časovnem obdobju in če se v obdobju iz člena 8.1 in člena 7.8.2 Splošnih pogojev pokaže ali pojavi napaka, se šteje, da je digitalna vsebina ali storitev digitalnih vsebin zagotovljena z napako.
  • Kupec se lahko pritoži zaradi napake, ki se pokaže v dveh letih po prejemu. Če je predmet nakupa predmet z digitalnimi značilnostmi in če se po prodajni pogodbi digitalna vsebina ali storitev digitalne vsebine zagotavlja neprekinjeno določeno obdobje, lahko kupec v dveh letih od prejema vloži pritožbo zaradi napake, ki se pojavi ali pokaže na digitalni vsebini. Če se izvedba izvaja dlje kot dve leti, ima kupec pravico zahtevati napako, ki se pojavi ali pokaže v tem obdobju. Če je kupec prodajalca upravičeno opozoril na napako, rok za opozorilo na napako ne teče v obdobju, ko kupec ne more uporabljati blaga.
  • Če ima izdelek napako, lahko kupec zahteva njeno odstranitev. Po svoji izbiri lahko zahteva dobavo novega predmeta brez napake ali popravilo predmeta, razen če izbrana metoda za odpravo napake ni mogoča ali nesorazmerno draga v primerjavi z drugo metodo; to se presoja zlasti glede na pomembnost napake, vrednost, ki bi jo imel predmet brez napake, in ali je mogoče napako odpraviti z drugo metodo brez večjih težav za kupca. Prodajalec lahko zavrne odpravo napake, če je to nemogoče ali nesorazmerno drago, zlasti ob upoštevanju pomena napake in vrednosti, ki bi jo stvar imela brez napake.
  • Prodajalec odpravi napako v razumnem roku po tem, ko je bil nanjo opozorjen, tako da kupcu ne povzroča večjih nevšečnosti, pri čemer upošteva naravo predmeta in namen, za katerega je kupec predmet kupil. Prodajalec prevzame predmet na lastne stroške, da odpravi napako. Če je za to potrebna demontaža predmeta, katerega montaža je bila opravljena v skladu z naravo in namenom pred pojavom napake, prodajalec demontira okvarjeni predmet in sestavi popravljen ali nov predmet ali plača stroške tega.
  • Kupec lahko zahteva primeren popust ali odstopi od kupoprodajne pogodbe, če:
   • prodajalec je zavrnil odpravo napake ali je ni odpravil v skladu s členom 7.13 Splošnih pogojev,
   • napaka se ponavlja,
   • je napaka bistvena kršitev kupoprodajne pogodbe ali
   • je iz izjave prodajalca ali okoliščin razvidno, da napake ne bo mogoče odpraviti v razumnem času ali brez večjih nevšečnosti za kupca.
  • Če je napaka predmeta neznatna, kupec ne more odstopiti od kupoprodajne pogodbe (v smislu člena 7.14 Splošnih pogojev); šteje se, da napaka predmeta ni neznatna. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, mu prodajalec vrne kupnino brez nepotrebnega odlašanja, potem ko je prejel predmet ali ko mu kupec dokaže, da je predmet poslal.
  • Za napako je lahko kriv prodajalec, pri katerem je bil izdelek kupljen. Če pa je za izvedbo popravila določena druga oseba, ki je v kraju prodajalca ali v kraju, ki je bližje kupcu, mora kupec napako očitati osebi, ki je določena za izvedbo popravila.
  • Razen v primerih, ko je za izvedbo popravila določena druga oseba, mora prodajalec sprejeti reklamacijo v kateri koli poslovalnici, kjer je sprejem reklamacije mogoč glede na vrsto prodanih izdelkov ali opravljenih storitev, ali celo na svojem sedežu. Prodajalec je dolžan kupcu ob vložitvi reklamacije izdati pisno potrdilo, v katerem navede datum, ko je kupec vložil reklamacijo, njeno vsebino, način reševanja reklamacije, ki ga kupec zahteva, in kontaktne podatke kupca za posredovanje informacij o reševanju reklamacije. Ta obveznost velja tudi za druge osebe, imenovane za izvedbo popravila.
  • Reklamacijo, vključno z odpravo napake, je treba rešiti in o tem obvestiti kupca v tridesetih (30) dneh od datuma reklamacije, razen če se prodajalec in kupec ne dogovorita za daljši rok. Če je predmet obveznosti zagotavljanje digitalne vsebine, vključno z digitalno vsebino, dostavljeno na materialnem nosilcu, ali storitve digitalne vsebine, je treba pritožbo rešiti v razumnem roku ob upoštevanju narave digitalne vsebine ali storitve digitalne vsebine in namena, za katerega jo je kupec zahteval.
  • Po izteku roka v skladu s členom 7.18 Splošnih pogojev lahko kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe ali zahteva primeren popust.
  • Prodajalec mora kupcu izdati potrdilo o datumu in načinu obravnave reklamacije, vključno s potrditvijo popravila in trajanja popravila, ali pisno utemeljitev zavrnitve reklamacije. Ta obveznost velja tudi za druge osebe, imenovane za izvedbo popravila.
  • Kupec lahko svoje pravice iz odgovornosti za napake na blagu uveljavlja zlasti osebno na naslovu Opavská 467/49, 747 18 Píšt', po telefonu +420 591 142 359 ali e-pošti info@momanio.si.
  • Kdor ima pravico iz nepravilne izpolnitve, je upravičen tudi do povračila stroškov, ki so razumno nastali pri uveljavljanju te pravice. Če kupec ne uveljavlja pravice do odškodnine v enem mesecu po izteku roka, v katerem je treba opozoriti na napako, sodišče pravice ne prizna, če prodajalec trdi, da pravica do odškodnine ni bila uveljavljena pravočasno.
  • Druge pravice in obveznosti strank v zvezi z odgovornostjo prodajalca za napake lahko urejajo prodajalčeva pravila o reklamacijah.
  • Prodajalec ali druga oseba lahko kupcu poleg njegovih zakonskih pravic iz nepravilne izpolnitve zagotovi tudi jamstvo za kakovost.
 4. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK
  • Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu s plačilom celotne nakupne cene blaga.
  • Prodajalca v zvezi s kupcem ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v smislu člena 1820(1)(n) civilnega zakonika.
  • Pritožbe potrošnikov obravnava prodajalec po elektronski pošti. Pritožbe lahko pošljete na prodajalčev elektronski naslov. Prodajalec bo informacije o obravnavi kupčeve pritožbe poslal na elektronski naslov kupca. Prodajalec ne določa nobenih drugih pravil za obravnavo pritožb.
  • Češka trgovinska inšpekcija s sedežem na naslovu Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID št.: 000 20 869, spletni naslov: https://adr.coi.cz/cs, je pristojna za izvensodno reševanje potrošniških sporov iz kupoprodajnih pogodb. Za reševanje sporov med prodajalcem in kupcem na podlagi kupoprodajne pogodbe se lahko uporabi spletna platforma za reševanje sporov na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  • Evropski potrošniški center Češka, s sedežem na naslovu Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, internetni naslov: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktna točka v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).
  • Kupec lahko vloži pritožbo pri nadzornem organu ali državnem nadzornem organu. Prodajalec lahko prodaja blago na podlagi obrtnega dovoljenja. Nadzor trgovine izvaja pristojni trgovinski organ v okviru svojih pristojnosti. Nadzor nad varstvom osebnih podatkov izvaja Urad za varstvo osebnih podatkov. Češki trgovinski inšpektorat med drugim nadzira skladnost s civilnim zakonikom in zakonom št. 634/1992 Coll., o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen, v določenem obsegu.
  • Kupec s tem prevzema tveganje spremembe okoliščin v smislu člena 1765(2) civilnega zakonika.
 5. VARSTVO PODATKOV
  • Prodajalec svojo informacijsko obveznost do kupca v smislu 13. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljevanju: GDPR), ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov kupca za namene izvajanja kupoprodajne pogodbe, za namene pogajanj o kupoprodajni pogodbi in za namene izvajanja javnopravnih obveznosti prodajalca, izpolni s posebnim dokumentom.
 6. POŠILJANJE KOMERCIALNIH SPOROČIL IN SHRANJEVANJE PIŠKOTKOV
  • Kupec se v skladu z določbami člena 7(2) Zakona št. 480/2004 Coll., o nekaterih storitvah informacijske družbe in o spremembah nekaterih zakonov (Zakon o nekaterih storitvah informacijske družbe), s spremembami, strinja, da prodajalec pošilja komercialna sporočila na elektronski naslov ali telefonsko številko kupca. Prodajalec svojo obveznost obveščanja kupca v smislu 13. člena GDPR v zvezi z obdelavo osebnih podatkov kupca za namen pošiljanja komercialnih sporočil izpolni s posebnim dokumentom.
  • Prodajalec izpolnjuje svoje zakonske obveznosti v zvezi z morebitnim shranjevanjem piškotkov na kupčevi napravi z ločenim dokumentom.
 7. PREDLOŽITEV
  • Kupcu se lahko vroča na njegov elektronski naslov.
 8. KONČNE DOLOČBE
  • Če razmerje, ki ga vzpostavlja kupoprodajna pogodba, vsebuje mednarodni (tuji) element, se stranki strinjata, da za to razmerje velja češko pravo. Z izbiro prava v skladu s prejšnjim stavkom kupec, ki je potrošnik, ni prikrajšan za varstvo, ki ga zagotavljajo določbe pravnega reda, od katerih ni mogoče pogodbeno odstopati in ki bi se sicer uporabljale, če ne bi izbral prava v skladu z določbami člena 6(1) Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I).
  • Če je ali postane katera koli določba Pogojev neveljavna ali neučinkovita, se neveljavna določba nadomesti z določbo, katere pomen je čim bolj podoben neveljavni določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb.
  • Prodajalec arhivira kupoprodajno pogodbo, vključno s splošnimi pogoji, v elektronski obliki in ni dostopna.
  • Vzorec obrazca za odstop od kupoprodajne pogodbe je priložen splošnim pogojem.
  • Kontaktni podatki prodajalca: naslov sedeža Okružní 361 / 14, 747 18 Píšt', e-poštni naslov info@momanio.si. Prodajalec ne zagotavlja nobenih drugih načinov spletnega komuniciranja.

    

Píšť 1. 1. 2023